Política de privacitat

Aquesta política de privacitat estableix la forma en que es gestionen les dades personals recollides en aquesta web. És imprescindible que la llegeixis i acceptis abans de seguir navegant. Ha estat actualitzada per darrera vegada el Maig de 2018.

Regulacions legals a què s’acull aquesta web

almata.cat està adequada a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Als efectes del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, societat de la informació i de comerç electrònic, s’informa de manera clara i transparent les dades del responsable d’aquesta web:

La seva denominació comercial és almata.cat
La seva denominació social és Institut Almatà
El seu CIF / NIF Q7555274E
El seu domicili social està a Pla d’Almatà s/n, CP 25600 , Balaguer.
La seva activitat social és: Institut d’Edudació Secundària.

Enviament i Registre de dades de caràcter personal

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i/o subscriure’s. Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure i processar les sol·licituds realitzades en aquest portal.

Aquesta web utilitza diferents sistemes de captura d’informació personal. Aquesta web sempre requereix el consentiment previ dels usuaris per tractar les seves dades personals amb les finalitats indicades.

Com usuari, sempre tindràs dret a revocar aquest consentiment previ en qualsevol moment.

Sistemes de captura d’informació personal que utilitza aquesta web

  • Formularis de subscripció a continguts: dins de la web hi ha diversos formularis per activar la subscripció . L’usuari haurà de confirmar la seva subscripció (via e-mail) per poder validar la seva adreça de correu electrònic. Les dades facilitades seran utilitzades exclusivament per enviar les ofertes de treball de la borsa (a les categories que hagi sol·licitat) i mantenir-lo actualitzat sobre novetats i ofertes puntuals, exclusives per a subscriptors de la web.
  • Borsa de treball:
    Pels alumnes que voluntàriament s’inscriguin a la borsa de treball, acceptant aquesta política de privacitat de forma expressa, recollirem el seu nom i cognoms, adreça de correu electrònic (e-mail) i tipus d’ofertes interessades (segons grups d’estudis). Aquestes dades es recolleixen amb l’únic objectiu d’enviar les notificacions de les noves ofertes de treball publicades a la borsa de l’institut. No seran compartides amb tercers.
    Per les empreses que voluntàriament s’inscriguin a la borsa de treball, acceptant aquesta política de privacitat de forma expressa, recollirem el seu nom, adreça de correu electrònic (e-mail), contrasenya d’accés i les ofertes publicades (segons grups d’estudis). Aquestes dades es recolleixen amb l’únic objectiu de publicar les ofertes de feina a la web de l’institut. L’oferta de feina amb les dades publicades per l’empresa seran d’accés públic a través de la web, per tal que les persones interessades les puguin veure, i en cas que estiguin interessades, es puguin posar en contacte amb l’empresa.
  • Formulari de comentaris: L’usuari podrà publicar comentaris en els articles de la web que ho permetin. Les dades personals introduïdes al formulari per a inserir aquests comentaris seran utilitzades exclusivament per a moderar-los i publicar-los.
  • Formulari de contacte: També hi ha un formulari de contacte per a consultes, suggeriments o contacte professional. En aquest cas s’utilitzarà l’adreça de correu electrònic per respondre a les mateixes i enviar la informació que l’usuari requereixi a través del web.
  • Sistemes de Descàrregues: En aquest web es poden descarregar diferents continguts que s’incorporen periòdicament en format text, vídeo i àudio. En aquest cas, es requereix un correu electrònic per activar el formulari de subscripció. S’utilitza la seva informació amb les finalitats indicades per a subscriptors.

Legitimació per al tractament de les teves dades

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment.

Per subscriure, contactar o fer comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.

Categoria de dades

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives, concretament, nom i/o cognoms d’usuari, correu electrònic i adreça IP.

No es tracten categories de dades especialment protegides.

Les dades personals proporcionades es conservaran fins que no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat.

Per prestar serveis estrictament necessaris, s’utilitzen els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

• Hosting on s’allotjen les dades: OVH.

• Plataforma web: WordPress.org.

Política de Protecció de Dades

almata.cat es compromet en la utilització de les dades recollides en els formularis de contacte presents en aquesta web, a respectar la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre , de protecció de dades de caràcter personal.

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a través dels diferents formularis de contacte i subscripció són veraços, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació de les mateixes. Igualment, l’Usuari garanteix que tota la informació facilitada correspon amb la seva situació real, que està posada al dia i és exacta.

En utilitzar els formularis de contacte, observarà que alguns camps, com el nom o l’e-mail tenen la marca d’un asterisc (*); això vol dir que aquests camps són obligatoris, i el formulari no podrà ser enviat si deixes aquests camps en blanc.

Exercici dels Drets sobre la teva pròpia informació

Aquests drets són essencials en Protecció de dades perquè et permeten decidir sobre la teva pròpia informació. Com a usuari, podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els seus drets seguint les formalitats imposades per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el seu Reglament de Desenvolupament.

Les persones interessades tenen dret a:

Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
Sol·licitar la seva rectificació o supressió
Sol·licitar la limitació del seu tractament
Oposar-se al tractament
Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservaré per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Institut Almatà deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Pel tipus d’informació que recull aquesta web, no es pot exercir el dret a portabilitat de les dades.

Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició contactant amb l’adreça de correu electrònica iesalmata@xtec.cat, adjuntant prova vàlida en dret, com fotocòpia del DNI o equivalent, indicant en l’assumpte del correu “PROTECCIÓ DE DADES”.

Acceptació i Consentiment

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Institut Almatà, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat.
El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a Institut Almatà en els termes que estableix aquesta Política. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

Canvis en la Present Política de Privacitat

Institut Almatà es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Gràcies pel temps dedicat a llegir aquesta política de privacitat.