I Concurs de cartells del dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones – Bases

BASES DEL I CONCURS DE CARTELLS DEL DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES (novembre 2022)

PRIMERA. Objecte de la convocatòria i finalitat del concurs 

L’Institut Almatà de Balaguer convoca el I Concurs de Cartells per a l’Eliminació de la Violència Contra les Dones amb la finalitat de sensibilitzar l’alumnat i prevenir les violències masclistes a través de l’educació.

SEGONA. Beneficiaris  

Els beneficiaris seran els i les alumnes de l’Institut Almatà, de tots els cursos d’ESO, batxillerat i cicles formatius. 

Els treballs es podran fer de forma individual o en grups de quatre participants i cada alumne/a només podrà participar en un únic cartell. 

No és requisit que l’alumnat sigui del mateix grup classe.

TERCERA. Convocatòria del concurs 

Les bases d’aquest concurs es publicaran a la pàgina web del centre, també als  mitjans que es considerin més oportuns per donar-ne difusió i facilitar la màxima participació.

QUARTA. Tema i format dels cartells 

El tema del concurs girarà entorn de la prevenció de la violència contra les dones, vista des de qualsevol perspectiva.  Es valorarà la qualitat i l’originalitat.

Els cartells han de contenir el següent text:

25-N El Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones

Les obres hauran de ser originals, inèdites, no premiades en altres certàmens, amb els textos en català i en format digital. Es recomana que l’arxiu sigui en grandària DIN A3 o amb una resolució de 3.508 x 4.961 píxels.

CINQUENA. Presentació 

Els cartells podran presentar-se fins el proper 20 de novembre de 2022, a les 23.59 h. 

I han de tenir un títol descriptiu que no permeti identificar-ne l’autoria.

S’han d’enviar per correu electrònic a almata.activitats@gmail.com amb l’assumpte:

  I concurs de cartells per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones

Al correu electrònic s’adjuntaran dos arxius:

  1. El cartell en format .jpg i com a nom de l’arxiu el títol escollit separant les paraules amb _ ( barra baixa).
  2. Un document de text en format .pdf amb el mateix nom d’arxiu on consti l’autoria del cartell (nom, cognoms, curs i grup).

SISENA. Rebuig de les obres 

Seran rebutjats tots aquells cartells que tinguin un contingut del qual no s’ajusti al tema del concurs o a les condicions de privacitat. 

El rebuig motivat serà comunicat als autors amb l’antelació deguda. 

SETENA. Premis

S’atorgarà un premi al millor cartell en les següents categories:

  • 1r cicle d’ESO
  • 2n cicle d’ESO
  • batxillerat i cicles formatius 

El premi consistirà en un xec regal valorat en 20 euros per adquirir material escolar.

Podrà declarar-se desert el premi en totes o alguna de les categories si, segons el parer del jurat, els cartells no reuneixen la   qualitat requerida, no s’adeqüen al tema proposat en el concurs o no hi ha un mínim de cinc pòsters per triar.

La resolució del jurat es coneixerà el mateix dia 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones.

VUITENA. Propietat de les obres 

Les obres passaran a ser propietat de l’Institut Almatà i podran ser distribuïdes, copiades i exhibides pels organitzadors del Concurs, que no obtindran cap benefici comercial d’aquestes accions.